Return to Home Page Harrys Greece Guide

travel gift

"Εάν κυβέρνηση απέχουν από τον κανονισμό (φορολογία), η ευτέλεια του χρήματος γίνεται εμφανής και η απάτη δεν μπορεί πλέον να κρύβονται." - John Maynard Keynes

"Ο φασισμός θα ήταν προτιμότερο να καλείται κορπορατισμού επειδή είναι μια συγχώνευση του κράτους και την εξουσία των εταιρειών». ... "Ο σοσιαλισμός είναι μια απάτη, μια κωμωδία, ένα φάντασμα, ένας εκβιασμός." Μπενίτο Μουσολίνι

HGTG Welcomes you!
Greece has lost its Marbles in more ways than one!

Definition of 'Lose your marbles' from our dictionary of English idioms and idiomatic expressions. ... If someone has lost their marbles, they've gone mad.

evzone-tsolia

2016 Peace on Earth and Grexit!

Harry's Greece travel site is for people who want human contact and demand good service. Our customers know the difference between value and mere price. You want the best? We can provide it! On a budget? We have that too!

Even swamped with bookings Harry's Greece travel section is fully operational and continues with its exceptional customer service at no extra charge!

money is a greek invention perhapsThere is a lot going on in Greece at the moment and sadly you need our local expertise more than ever. There is a right way and the wrong way.

Using HGTG is the right way and we'll save you money too. For up to the minute 2016 pricing use the inquiry links at the top of each page.

Featuring the Greek Islands and classical mainland, we offer conventional Greece tourism such as tours and cruises and alternative Greece tourism including self walking tours, guided walking tours, hiking and rafting to be found in Greece. You can also discover many Greek travel ideas using the drop down menu above.

If you want to book your rooms on line yourself or through  a computer hotel portal you likely wont save any money overall and good luck getting any human response.  Please consider using our services before you book through a hotel site or portal. First visit our Greek Island Ferry schedules resource links. Then learn how and when to reach the port of Pireaus from ATH or Athens Eleftherious Venizelous Airport.

Who You Gonna Call?
Ghostbusters or Harry's Greece Travel Guide?
We helped these travel agents and we can help you!

Additionally, and to make sense of it all, I made it as easy as I could to find the major Greek Classical sights/sites. As well as popular fun Greek islands, mainland beaches and resort spots too! Cultural, lingual, and practical information is all there for you too.

WARNING Below this line you leave the strictly touristic aspect of this site and enter the Greece you may prefer us to shield you from while visiting.

My country is being raped and I am not going to take it lying down so forgive me for voicing my concerns. I do need your financial support and unlike some we do need the money.

Recently I have added even more information about Greece. This behind the curtain aspect of Greece concerns the heavily increased taxes we now pay for living in the wonderful fairy tale which is the New Greece and for using the Euro Zone Currency. Your financial support is welcome and needed to increase monetary awareness and the struggle against complacency.

GrinchThe Pythoness Oracle Delphi
First
they give us the euro currency and now they want to take it away as in all cash gone!

Second they sell us three submarines that wont float and then tell us we are NOT patrolling our borders!

Third they tell us the Olympic Games will be good for Greece instead of the catastrophe borrowing for it has caused.
Left: the Oracle. Right: The Grinch!

Bring the Olympics exclusively back to Greece.

If these banker led politicians knew what the hey they were doing? Then why are we in this mess? They don't know and change the rules as they go along. Its Hitler in the bunker all over again.

Extend and Pretend, Fake it 'till you get strung up by your heels like Mussolini was! Its coming!

The European Union was designed by bankers for bankers and adds unnecessary complexity and cost. It also homogenizes Europe by taking away sovereignty having bribed our politicians into agreements good for them but bad for the populace.

In Greece & Brussels the public sector is far too big. A large percentage of these 650,000 Greek public sector employees could be found other non public sector work if the economy was a free market one.

arch angel byzantineHarrys Greece Travel Guide was originally intended as a Guide to Greece tourism and Hellas. HGTG is not about politics and political labels like left or right. Or even anarchy. Left, right or center, we all spend money. Some tax & steal it first.

Such labels as anarchy, left, right and center are designed to give the illusion of freedom. And allowed us by the central bankers and collectivists to enable the real scam to continue by keeping us in debt system using fractional reserve banking.

the good money goneThe goal of this site is monetary education and reform and additionally sharing with those interested, a few cool things I picked up along the way, like the cure for cancer.

 

our savior but words fail me

the fed the BOE the ECB the BIS its all one big plot

"Should government refrain from regulation (taxation), the worthlessness of the money becomes apparent and the fraud can no longer be concealed." - John Maynard Keynes

“Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power”. ... “Socialism is a fraud, a comedy, a phantom, a blackmail.” Benito Mussolini

Wall Street is as close as the money in your pocket and they already own the Bank of Greece via proxy. What does this have to do with your vacation to Greece you wonder? Everything!

please sink!!!...I am convinced that the agreement [Bretton Woods] will enthrone a world dictatorship of private finance more complete and terrible than and Hitlerite dream.

It offers no solution of world problems, but quite blatantly sets up controls which will reduce the smaller nations to vassal states and make every government the mouthpiece and tool of International Finance. 

It will undermine and destroy the democratic institutions of this country - in fact as effectively as ever the Fascist forces could have done - pervert and paganise our Christian ideals; and will undoubtedly present a new  menace, endangering world peace.

World collaboration of private financial interests can only mean mass unemployment, slavery, misery, degradation and financial destruction.

Therefore, as freedom loving Australians we should reject this infamous proposal. -- Labor Minister of Australia, Eddie Ward, during the inception of the World Bank and Bretton Woods, he gave this warning. And so it forments.....

Harry's Lets re-invent Greece Campaign because

We've Lost our Marbles!
So in return Demand the Olympic Games exclusivly to Greece.
Greece needs a real Day Job.

Besides tax collecting, bean counting, bulls hit
artistry and glad handing fellow political parasites at taxpayer expense.

bailoutI don't have all the answers or solutions and anyone that says he does is lying! But I have a few!!!!

I ask people to name just one thing they like about the Euro as we've known it.

So far only the convenience of not having to exchange currency is the only response I've gotten. Prices have gone up from week one of the euro. I was here, I am still here.

Greece wanted to prove that it could put on an Olympic Games so we got into debt. They were warning us back then that borrowing for Olympic Expenditures would lead to trouble and here it is!

Viewed in that light, isn't it a a crime to leave
the Olympic venues fallow and the Olympic flame gutted?

As to Greece leaving the Euro and other mongering-grandstanding. In my opinion there really is no Europe with out Greece.  In Greek Mythology Europa was raped by the Zeus. Europe is still getting raped but by the bankster.

Europe is a Greek word! So is Austerity. So is Economics. Its not what Europe can do for Greece its what Greece has already done for Europe and the Christian world! Bible is a Greek word too and in the Bible it says: "Money is the root of all evil".

kleptocracyGreece is the alpha and omega of Europe. Its cradle and its crucible. Modern Greece, for all its its current faults still has plenty of historical moral high ground to be proud of unlike Germany, Italy, Vichy France and Spain.  Greece is the best thing to happen to Europe!

We remain true to our Christian Ideals. We said no to Hitler. Defending Greece we handed the axis its first defeats. We have fought hard and we have worked hard. Are we to trade our life savings away?

Its time for Greece to quit allowing so many politicians to feed at the public expense and bind us to disastrous agreements.

And with our pension money to invest with known bankster criminals and smiling all the way to the bank politicians.

We should do as Iceland did! Now instead we are yoked for another 50 minimum years of debt! Excuse me? This is Leadership? This is Vision? This is the Plan?

Yia thn Ellada re Gamoto!


Send your ideas to: hgrant-at-otenet.gr and I'll put them on line and give you credit if desired.
Put Lets Save Greece in the header of your e-mail. Kindly Be positive.

“A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.”
-Ayn Rand


If you get all your ideas from bankers you are going to end up with one thing Guaranteed. DEBT!!!!!

Here are a few ideas of mine:

The Olympic Games Only in Greece

Bring the most Greek thing of all back to Greece, the Olympic Games!
And exclusively to Greece. We have the Stadiums, lets use them!

We may even be able to pay for them this way.
We invented the Games and Stadiums too!

We may have lost our marbles but we aren't crazy.
I'd love to hear about the legal title rights to this particular Greek franchise.

 I don't believe they can stop a determined effort on our part.

Only we can can stop ourselves.
Oute Ena Vema! Kato ta Heirya!

Does Greece have the initiative to focus on a goal it can actually win, that will encourage tourism, create jobs and I believe, for which we are eminently qualified?

The Olympic Games is part of Greece's Heritage and should not be for sale or leased like Gold.
Or, and perish the thought, is all that Greece', so-called committee, lets ask Brussels, leadership know?
Paternal, central bank hoop jumping motions...supposedly with pensions as a tier one priority. Round up the usual suspects!

Greece could also deal with the doping aspect of professional sports in a variety of ways. It could ignore it altogether and thus fuel a TV frenzy of coverage and ensuing TV residuals, satellite feeds and concurrent economic benefits. That way both types of games could coexist.

Or Greece could guarantee a doping free environment to which no one would give credence and which would compete with the incumbent. Winter Games would be tough, that's true, but not impossible perhaps.

Or Greece could have amateur sports events to which everyone came. They come for the Marathon and they'd come for these too!

Ellinikon  A.K.A. The Old Airport: turn it in to a multi function Year Round Amusement park

the hydra coaster USAWith the best roller coasters and amusements in the world. This will draw tourism. Family and youth.

Additionally make it an extreme sport destination and metro link it too!

There are many tangental complimentary things Ellinikon could draw world wide crowds for! Cirque and Acrobatic skills for example.

The Chinese, Canadians and Ukrainians teach these skills! Why cant we partner with them and create a unique facility or two or three?

gymnasticsGreece is already a tourism destination and offers a better climate and more central location. 11,000,000 people pass thru Greece in a good year if you believe. Apparently that is not enough to pay our bills. So lets provide full time spectacle and a full time teaching/work university. Bread and Circuses worked for the Romans.

aquarium There could also be an Aquarium and the latest exhibitions and art. Easy transportation a must in such a location. Such a park could be something to spread skills and unify us because the EU values aint doing it!

We don't need another fooking mall with the same olde overpriced shite in it!
If you get all your ideas from bankers you are going to end up with one thing guaranteed. DEBT!!!!!

But how are we going to pay for it Harry? We can crowd source. Issue Bonds kinda even but not through a broker!

Block Chain Technology our own "Grit Coin"!

Money you could spend on your vaction in Greece perhaps?

We don't need no stinking central bank. We need Pay Pal. If every Greek in the diaspora and here in Greece put in 10 euros we'd go from there! But we need the system behind us instead of grinding us down.

Ayn Rand — 'The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me.'

Law Abiding Greek citizens are unfairly taxed!
So much so, that they will eventually revolt! Plus 23% V.A.T.
The Andimeniki Criterea must END!!!!!

Greeks, like many other nationalities, like to keep up appearances but are secretly embarrassed and desperate to be accepted. They are afraid to be considered backward.

All know the current EU and Western systems of so-called democratic government are not really representative but controlled by the international banking cartel.

Deep inside citizens know that they themselves are ultimately responsible for putting up with it and so we stay in a no win relationship.

It seems Greece has few alternatives to vote for. But we can at least still air our concerns and discuss alternatives, I hope.

But before we get to that, some back ground ambient noise and writing on the wall.

An Economic Reset is on the way! Bigger than Breton Woods
Back to Sound Money (Gold & Silver)

If Greece was a nurturing and competitive environment the economy would improve. Also the additional layer of Euro Government usurps Greece' freedom and self determination economically and in the eyes of anyone with eyes to see!

Greece doesn't need the European Union. Greece, perhaps, when and if considering a union, Hellas should make its own Union with  Bulgaria and the other Balkan states and even Iceland, Italy, Spain, Portugal, Israel and Egypt.

KalymnosThose Greek travelers considering a visit will see that besides the information contained herein about travel and vacationing in Greece, Harry is willing to show you the taxing side. Expensive newly invented and unconstitutional taxes which certainly change the social contract between state and private property holders.

Sadly since the euro currency inception there is 23% Value Added Tax more to everything you purchase in Hellas. Besides just laying on the beach, playing with your electronic devices and making friends and influencing people. For Island hoppers, one set of extenuations will exist, and for those confining themselves to the mainland, another. For those of us behind the curtain of 'the good time to be had by all in Greece' my small voice squeaks shrilly!.

lend Greece money wont you give generouslyFor Greek Island voyagers coordinating Greek island ferry schedules with accommodations both coming and going is dicey in high season June-Aug!

In general for first time visitors, High Season is when you'll appreciate your informed travel professional and having used our services the most.

What would Henry Miller or John Fowles do before evoking Greece on the printed page? I tell you what I do!

Down a sfee-nakee or two of Greek brandy, ouzo or raki with appetizing mezedes. Grilled Octopus if I can get it!

Because Greece has a long history of distillation, occasionally, counterfeit name-brand, imported liquor, called 'Bomba' maybe be foisted upon you. Drinking the local Greek distillations ensures authenticity.

proximity good to athensImbibers will gain new respect for the kefi inducing power of these ancient Greek cultures refined to time honored levels. Each domestically and island, in fact, often has it own local liquor.

Usually focused on indigenous flavours using various herbs such as the palette cleansing mastich of Chios Island. Gum Mastic from Chios is the original Chewing Gum.

Mastich  (a bushy plant) refuses to be transplanted and wont grow anywhere else but on Chios.

Similarly also in ancient and not so ancient time, the wine, 'Malmsey' loaded from Monemvasia Peloponnese was highly prized by those affluent enough to drink it.

Malmsey from D. H's Etymology Dictionary

c.1400, type of strong, sweet white wine, from Provençal malmesie or Middle Dutch malemesye, both from Medieval Latin malmasia, from Medieval Greek Monembasia "Monemvasia," a town in the southern Peloponnesus that was an important center of wine production in the Middle Ages, literally "only one entrance," from monos "alone, only" + embasis "entering into," from en- "in" + basis "a going, a stepping, a base" .

ancient grecian mysteriesCorinthian Currants and Grecian grapes as well as wheats and grains have been cultivated here from antiquity and which knowledge was part of the Elysian Mysteries. Lets preserve and honor this unique Hellenic heritage and in more ways than one and build on this tradition of innovative excellence and astuteness. Meanwhile....

For those really planning a last minute visit and even hard boiled, confirmed, sun worshipping, island idolators, feverishly mapping their itineraries, Y'all know to stay within one island group. Keep things simple - avoid travel time.

This way you will receive free of charge, Oracle like insight using this nifty ferry schedules Greek islands route map.

There are 7 Greek Island groups. The Cycladic archipelago grouping is ideal. If you're planning a whirlwind tour of the islands in three days.... that's something best left to a travel professional who will be on top of things if need be. And hopefully talk you out of it. You know who you are!

Invariably flights and ferries get delayed and canceled due to high winds and other reasons.

Harry Lives in Greece among usSince 1999, HGTG has been offering full service travel arrangements from 5 star luxury on down. Hotels, walking tours, guided tours, cruises, transfers, ferry or domestic flight tickets and even private taxi tours planned around the sights you have always found romantic.

Want to know how to get to the Greek Island ferries from the (ATH) Eleftherious Venizelous airport? Allow 2-3hr transit time.

real Greek money not toilet paperOn the subject of your lodging location, consider techno noise at night - revelry or quiet is something to consider when visiting party islands such as Mykonos or Santorini known for their bacchanalian rites of summer and historically important sights/sites being Delos and Akrotiri. But you may find this noise pollution problem where ever you go in Greece. And likely will. Its part of Greece' charm or problem depending on your perspective. Other peoples unreasonable decibel music.

The Main Menu button just above far left is the best way to learn about various topics concerning Greece.

Imagine! If youcan!
If we all get on board - just as we are forced to now anyway...
BITCOIN has sea change appeal and makes sense! F.A.Q about

Fractional Reserve Banking Explained.
This is the real apple of knowledge the snake offered
and only works outside the garden.

Short version 5 min.

What benefits do we really derive from the Euro currency anyway?

The Greek premiers Mom? Where did she get it?Our imposed debt obligations are unsustainable. We are taxed using unfair methods and being bamboozled into major tax increases using unjustifiable criteria. Brand new never before heard of taxes, worse than what the Turks used to impose which are unconstitutional and diabolically freedom threatening. All to feed a bloated state by the continued exsanguination (blood sucking) of its citizenry.

Greek citizens are being squeezed for juice like characters in a Pirandello play. Or is it a Pasolini movie? Pinocchio's evil twin is running the country where No means Yes. Greece is one of the most expensive countries in Europe if you believe what you read. Then arrive the new taxes on a fixed income. Bad Juju! Its didn't used to be this way in Greece before the euro currency. Its that simple. What is so great about it for a tax paying citizen? Nada! Tipota! Rien! Ist kaputt da Kartoffel! Basta!

High Definition Mis En Cine

And how is all this being packaged and sold to an over burdened public by Greek State TV Media and even commercial TV media?

Watching the news you have to grimace, its like kooklo theatro (puppet theater) but in a new digital world!

The news, the Eidiessis. Even if well done technically, the intense thrilling mood it tries to create is way over done. Adjectives come to mind like bombastic, over engineered, scripted, contrived, stilted (pun intended), choreographed, biased and propagandistic? And the relentless pacing. Telling us the same old litany day in and day out as if it made any difference. Keeping up appearances with efos (face) and Givenchy.

But High Definition! And the shoes! I love the shoes. The stiletto heels, the 4 inch heels. Painful! Kinky! Those heels give the game away right there. How the press has fathomed our true interests. Today we are supposed to marvel that New Hypocrisy' Mitsotakis will save us from the populists but not the banksters. Thriller Sok! Sothekame! We are saved!

Meanwhile the Debts Keep Piling up!
2016 But not for State Workers, they are getting an 8% cost of living increase!

And why? To pay off debts, incurred not by the average Joe, but by the known~unknown, (corrupt politicians) which have already wired their money exo (out of Greece). Records exist of each and every one of them. Syriza is just PANSUK all over again but worse!

Is a clean reassessment and self determination of the true value of our Greek Identity a bad thing? But what Criterea do you use. Watch the below video to see how phoney many of the studies we are sold as truth are lies. Big Pharma, Big Government, Big Brother! Big Bankster!

Is it possible to really be responsible for a intangible digital debt incurred by criminals with other criminals? I didn't sign any loan agreements. Neither did anyone on the street. We never saw this money. It was never really in the grass roots Economy. So what would really happen to the grass roots economy if we defaulted? And if we leave the euro currency? What then? In fact what would happen if eliminated many of the parasitic ministries of government?  A Huge weight would be lifted. Ena Varos!

 

Currently we have capitol controls and the banks are using Greece to see how far they can take away our rights before we implode. We are being forbidden to use cash and forced into bank transactions.

OK we are paralyzed! Happy now? I can take 430 euro a week out of the bank. So its a banking problem really and its not a civilization problem. Its expensive bureaucratic, accounting 'make work', it demands growth or more debt which is so-called 'growth' where the bank extends you credit.

It calls itself the Bank of Greece but its not. Its run under the auspices of the ECB. Its what ever they say it is. If they knew what they were doing it would be easier to swallow but if they knew what they were doing, then why are we here now?

Greece has to recognize its self for what it is and work in harmony with the synergies in its favor.

Tourist attraction is a great start, add some other reasons for people to want to come to Greece. Health tourism, panorama, acrobatics and many other specializations can make Greece a very cozy corner.

To grow a self sufficient  and fertile business friendly economy we need less regulation, less bureaucracy eliminate government red tape and rubber stamping. Let the regulators in Brussels enforce these reforms on their peers here in Greece to become indispensable.

To enlighten the entrenched bureaucracy and create a uniquely Greek culture unfettered by excessive regulation and tax.

Generating and creating wealth for everyone.

A dual layer of government creating a nation of bank clerks, tax accountants and efforia is so Byzantine and counterproductive. Did I say stifling? You aren't fooling anyone.

Since entering the EEC and the euro currency the burden on the Greek tax payer has increased, not decreased in terms of public sector employees and their wages, benefit packages, pensions and so on.

Explain to me the benefit of this heavier fake it till you make it burden
and why my desire to want to be in the present day 40 mile, 50 year train wreck of extra expense?

So what did we used to do anyway before the euro currency switch only 12 yrs ago?
Is our memory really that short?

Didn't seem to be a big problem then. Today we trade with Turkey and they aren't in the so called euro zone. OMG they use the lyra!

Or and this is interesting,  we can be like Zimbabwe and switch to the Chinese yuan. Or like the Turks just next door we could switch to a more gold based economy. Right next door. Right now 3/4's of Turks don't use banks!

 

Cancer Cure Found: Hemp Oil
Create Jobs, Medical and Health Tourism
Reduce Climate Change with a Hemp Industry

Offering logistical advantages and commodity independence including Big Pharma
Practically No carbon footprint.

We could replace plastic bags with Bio hemp shopping sacks. They would dissolve in the ocean instead.

Develop a Hemp industry, recreational and industrial. It grows with far less water than cotton and you can even build houses with it and a whole lot more! Hemp is the most useful plant on the planet and a super food. Hemp oil can cure cancer and many other diseases, fuel your car and heat your home. Lets decrease dependency not increase it! This boon is staring us in the face, lets use it!

1941 Henry Ford finishes making a car built almost entirely from Hemp and which ran on clean burning Hemp fuel. The car being 30% lighter than steel cars therefore required less fuel. Its light-weight bioplastic body panels were many times stronger than steel – could not be dented with a sledge hammer.

“Why use up the forests which were centuries in the making and the mines which required ages to lay down if we can get the equivalent of forest and mineral products in the annual growth of the Hemp Fields?” – Henry Ford

Legalize recreational & health marijuana its a cash cow for states in the USA & Holland.
Greece can provide the CURE FOR CANCER. I think there is money in that, not to mention the good karma and saved lives. Do we have leaders able to recognize and act is the question?

After Healing His Own Cancer With Cannabis, This Self-Taught Doctor Cured Over 5000 Patients

Rick Simpson, one of the world’s cannabis icons and activists for legalization of marijuana, has healed more than 5000 people with cannabis oil – after he was diagnosed with the most severe skin cancer in 2002 and cured the dreaded disease using hemp oil.

Rick, a self-taught doctor, otherwise a mechanical engineer from Canada, told Telegraf how he conquered the carcinoma and fought against the government and corrupt doctors, as well as shared the recipe that kills all types of tumors and a vast variety of serious health issues like diabetes, arteriosclerosis, multiple sclerosis, epilepsy, asthma, and psoriasis – in 90 days.

From Zero Hedge: The Federal Government Admitted Cannabis May Help Fight Brain Cancer

many Pickpockets on greek public transportation you better believe itThough the government has long known about the medical benefits of cannabis — it holds patents on several medicinal qualities — the National Institute on Drug Abuse made waves this year when it published a document acknowledging the healing properties of cannabidiol, a non-psychoactive endocannabinoid.

In particular, it noted “[e]vidence from one animal study suggests that extracts from whole-plant marijuana can shrink one of the most serious types of brain tumors.” Though more research is needed, the government’s admission was unexpected, albeit welcomed by many cannabis enthusiasts.

Other studies this year suggested cannabis may help heal broken bones and is associated with lower rates of obesity. More...

Though many Americans still faced criminal prosecution for treating themselves and their children with cannabis, 2015 demonstrated the long-term trend of decriminalization and legalization will not be reversed. Nations around the world, from Ireland to Costa Rica to Canada laid groundwork to legalize marijuana to various degrees, while a majority of Americans now support legalization.

From Huffington Post: Deaths from Marijuana remain constant at Zero!

The rate of absolutely zero deaths from a marijuana overdose remained steady from last year, according to figures released this month by the Centers for Disease Control.

But while Americans aren't dying as a result of marijuana overdoses, the same can't be said for a range of other substances, both legal and illicit.

A total of 17,465 people died from overdosing on illicit drugs like heroin and cocaine last year, while 25,760 people died from overdosing on prescription drugs, including painkillers and tranquilizers like Valium, according to CDC figures.

Opioid overdose levels rose so sharply in 2014 -- spiking 14 percent from the previous year -- the CDC described the levels as "epidemic."

"More persons died from drug overdoses in the United States in 2014 than during any previous year on record," the CDC reported earlier this month. More...

New 2016 Cancer Immuno Therapy VS Chemo Therapy

Encourage Study of (TCM) Traditional Chinese Medical Tourism including Chi Gong Clinics

Working with our new partners, the Chinese, and bringing Traditional Chinese medicine Teaching Clinics to Greece for our own health and for medical tourism purposes. Lets not forget the Tao or harmonized side of China's superb cultural heritage. Acupuncture, TCM, Qi/Chi Gong and much more could be taught here in Greece with the help of the Chinese.

TCM Sea Cucumber for Cancer and Arthritis (Viewer G.L. sent me this!Thanking you!)

Besides the new campus, and a spa or three, wont someone please open some decent Chinese and Thai restaurants too!  An authentic Chinese supermarket would be nice too!

Greece has many of its own botanical microcosms local herbalists already use to good effect, including herbal teas and culinary herbs. This is the Chi Gong method Harry has been using for 8 years and makes no money from his recommendation.

Pro-Biotics! Got Kefir? Got Keffi? Kombacha? Live culture only!

The USA's 3rd Ethic is a 501(c)(3) nonprofit organization that seeks to increase public access to local and sustain ably grown food. We do this by empowering community based food networks through a mixture of direct civic action, education in regenerative agriculture, project development, and supporting citizens with the resources to start their own local food initiatives.

3rd Ethic organization is part of a growing agricultural movement which seeks a balance between social equity, fair economics and environmental stainability.

Aquaponics, Aquaculture, BioChar, BioReactor, BioGas, Rocket Stoves, Greenhouses, Cobb construction, Superadobe/Earthbag, Earthships, Passive greenhouse.

white man speak with to forked toungueWe Get Austerity and they get Outrageous Salaries
and Benefit Packages.

While the Politicians are all pointing fingers at one another and busy playing Greece' national game "More Left Than You"...tax payers taxes go up!

While they themselves, are exempt from capital controls!


"Everybody talking about justice, justice long as its business first!"
- Mose Allison

In classical Greece and Perikles time those responsible would have been thrown to their deaths.

This is what my taxes get me. Here in central Athens Exarhia Sq. I have people screaming 'till dawn out side my front windows - banging on pots, frame drums, saxophones, guitars, boom boxes playing loud music at 5 or 6 in the morning.

Greek Wildfowl got Syndaxi?And these aren't anarchists. Anarchists are more serious people that, believe it or not add stability when they arent rioting.

And its fashionable to be anarchist. The hottest babes are anarchists. Still, they destroy property and in the end need to re-formulate the message they want to give the world.

If they want popular support they need better PUBLIC RELATIONS. Is there a platform or what? People need honest patriotic government and solutions, not new problems. Negatives have to be replaced with positives.

Mostly those making the noise are 'hapaikias' or pill heads and victims of the exuberance of youth leavened with assorted detrius and flotsam from shores near and far.

The police wont do anything about these other people. They wont even come if you call them. It was dawn when they stopped this morning. Every night, except in summer, when, I guess, they go to the islands.

And out back is a restaurant - its more like a factory really, and the chef starts banging on katseroles (pots and pans or casseroles) about  5 am 365 days a year.

But on Saturday mornings, this particular woman employee, who is probably illegal, starts screaming at everyone at work and I know for a fact whole adjacent buildings are bothered by these noises and more.

Because in addition to that we also have the restaurants loud A/C unit on the roof of a separate building because he has 6 locations within 50 meters, we also have his dishwasher banging plates at all hours, and lastly we have the smells wafting into our bedrooms.

I have personally asked the owner 3 times to do something about the noise and each time he says he will but never does. Doing a little soundproofing does not sound unreasonable to me.

Greek Citizens Told To Declare Cash "Under The Mattress", Jewelry And Precious Stones

I wish Greece  still had sovereignty - o AmerikaniakiasCash "under the mattress" totaling more than 15,000 euro, jewelry and other valuable items such as diamonds and gemstones, should be declared to electronic system of tax authorities, Taxisnet, as of 1 January 2016.

Next to properties and vehicles and shares, now the taxpayers will also have to declare their deposits. And not only that. They will have to fill if they rent bank lockers and if yes, also the name of the bank and the branch, even if abroad.

Greece must exit the E.U. which is run, influenced, bought and sold by the collective's lobbyists.

Average Greek citizens have been brow beaten so much by the entrenched bureaucracy, red-tape and rigmarole that they know its useless to complain unless they oil the machine or a bunch of them show up with pitch forks and torches.

Greece is a lot like Castle Dracula with our life blood being sucked by bloated apparatchiks in the Eu and on Wall Street and particularly here in the top heavy government bureaucracy and bloated demos (public machine). Larger countries with Parliaments have fewer ministers and much better economies.

These 300 parliamentarians and current plan of representation was one of the last measures implemented by Pasok & George Papandreou.

The Greek premiers Mom? Where did she get it?He called it Good Government (state) or Kallikraties. I call it an outrage! It would be one thing if Greece's economy was firing on all cylinders instead of limping along and begging for gas money. Do these people deserve this kind of money? 8,000 eu a month?

Rumor has it of just one parliamentary assistant who get 4,200 a month plus another 2500 bonus. There are a lot of assistants.

Many, many Greek citizens find this particular point of salary sticking in their caws (throats).

To paraphrase Churchill "Never have so many, taken so much, for offering so little, in this, our worst hour"

The Money Lenders tired old 'New World Order'

 

debt since gold standard Some Greeks blame the Jews. For centuries the Jews were the only ones allowed to lend money at interest. Allowed by the Wholly fathers of the catholic church that is. In Greece itself, where I have lived for 40 years I have never even met a Greek Jew! Watch the following video which raises a few contentious points many believe, whether true or not.

I do not see how the Jews can be thrilled by the rise of the Arab states flush with petro dollars.

Greece has over 6 tons of gold supposedly some where. Politicians worldwide, not just in Greece, borrow money that comes due after they leave office and are not accountable. Make the politicians accountable. They have amnesty now. That is 'the new world order' I want to see!

In Henry the VIII's time charging interest used to be illegal like owning gold in the 1930's in the US. The Land of the "Free".

 

 

Jesus himself had issues with the money lenders.

if its so worthless why do they amass tons of it and keep it out of Greece and European circulation?Its the oldest scam perhaps but if I were going to blame anyone, I'd blame the Bank of England, the Fed, the international banking cartels and the big corporations. The B.I.S., Bilderbergers, the Fabians and Wall street run the US treasury and internationally all fiat currencies suppress the price of precious metals.

War declared, Gold falls! Economy in tatters, Gold falls.  Nuclear Sabre Rattling, Gold falls. Nothing to see here - The Elite know what's best, you wouldn't understand because they purposefully, through their control of the media keep you off balance and not sure where to start.

Q. But whats the white elephant in the room? What's the one ring that binds us no matter where we live? That we all have in common?

A. The money supply is the link that binds us all. Gold used to be the bench mark.

Fiat printing Governments hoard gold for a reason. To keep it out of the money supply. Out of sight out of mind.

They hate it. It keeps them honest.

Since Richard Nixon took the USA off the gold standard 1971 now they lend us money they print from nothing; and the whole world is in debt. But you and I are paying for it in our hard work, economies and taxes. This isn't freedom, this is a shill game, ponzi scheme.

Fractional Reserve Banking Explained

They create more credit with a digital entry. From Nothing! Then your government taxes you to pay for the lousy deals they made with your pension money. You work your whole life to be screwed over. Is this the future you want to leave your kid?

Buy gold & silver bullion - Goldbroker.comThe get away with it now but for how much longer? People have caught on to the scam. The more they print the less each is worth. They are stealing our future with naked short selling futures. Registered COMEX gold, has just hit an all time high of 294 ounces of paper for every ounces of physical.

However, the Chinese keep buying physical gold in record amounts. Nobody ever said the Chinese were stupid! Maybe they know something we don't! Even the Turks have way more gold in circulation than Greece and very few of them trust their money with the bank!

For every Turk who saved in a deposit account last year, three opted for gold or cash, a December MasterIndex survey showed. Those who deposit their lira at banks refuse to do so for more than a few months, according to the survey commissioned by MasterCard Worldwide.

“It’s hard to change ingrained behavior and Turks like to remain liquid,” said like goldman default swapsMichael Gomez, co-head of emerging markets at Pimco, manager of the world’s biggest bond fund, in a telephone interview from Munich.

Gold and silver should be in circulation and are the only real money. "Money is gold, and nothing else'.- J.P. Morgan.

Today JPM is run by a Greek American Jaime Dimon. Small World! Thanks Jaime!

JPM is the right hand of the US treasury or vice versa. Also known as 'the plunge protection team' and form the Synyster hand of the people behind the curtain. You know, the ones that script the news!

tourism in GreeceIn Case you Missed it OMG FCOL

"Should government refrain from regulation (taxation), the worthlessness of the money becomes apparent and the fraud can no longer be concealed." - John Maynard Keynes

If he said that? WTF? I thought Keynes was the culprit! Ah so Keynes knew exactly what he was doing. Just like Bernays the so called father of propaganda knew.

'As civilization has become more complex, and as the need for invisible government has been increasingly demonstrated, the technical means have been invented and developed by which opinion may be regimented'. - Edward Bernays

I guess the people that used his services initially were Madison Avenue's Mad Men. Through their payments to Bernays, they created a self fulfilling increase for their own need for invisible manipulation based on the profit motive. Personally I think some government is necessary but not bought and sold invisible government used by corporations and hedge fund managers to control us. Lobbying & Lobbyists should be banned. Along with the robber barons of today!

Digital media is a 2 edged sword and its already cut them 3 times. Assange, Manning, Snowden. Not to mention none if it is really secure and I am sure they don't know the half of it. Meanwhile, the money lenders are laughing at us.

But what do I know? Like George Papandreou himself I am just a Greek-Amerikan.

An American-iakias and also a 'GodDamn-ias'.

A 'GodDamn-ias' is an actor on TV or films who says God Damn it really forcefully. Greeks, who invented theater and democracy after all, love cinema and appropriate English expressions with their unique and incisive sense of humor.

For Example If you are 'sto Cheetah' (Tarzans' Cheetah) you are upset similarly, the way Cheetah would get.  I am upset like Cheetah when he is warning Tarzan his tree house is about to be repossessed by faceless entities wearing $1,700 Hugo Boss suits while touting their fiduciary responsibility.

Do the right things and put some cheese on it! try to save what we can of GreeceHello Mom?So maybe you care that they are making monkeys out of us?

This manipulation of the benchmark gold price affects everybody everywhere on the planet. Add in all the other shenanigans and here we are! If you don't think Greece is going to pass it on to the customer - what else can it do?

So, if you are of Greek extraction, but not exclusively, and sitting there in New Smyrna, Montreal, Melbourne, Sydney, London, Astoria or even Caracas, and also upset, or are even considering getting up set, kindly link to me and spread the word.

Austerity should lead by exampleOr ask a friend with a web site to link to my site and perhaps we can shame these people into reducing their 8,000 eu/MO salaries. Because Cobbers, they are not ashamed, which in Greek, in case you forgot, is; den drepounde.

gold coins 20 drxAusterity should lead by example, not 8,000 euros a month. More water needs to go into the wine not more taxes. That is, if you want to be taken seriously. Politicians like these are why regular folks want to hide income. O Cuckoos, Eye-doni! You pay for a nightingale and get a cuckoo.

Manges, the diaspora! Got property in Greece?
This is the time you want to remember the Greek saying.
Opios Filae ta RooHa too, Ehe ta Meesa. 

P.S. If you think I am making any money from this. Honi soit qui mal y pense. Skordo sta matia sas!

If you'd like to return there are three ways to reach this page, each more memorable than the last.
http://www.greeceathensaegeaninfo.com | http://www.harrys-greece-travel-guide.com | http://www.harrys-greece.com

A unique and safe way to invest in gold and silver

Alan Greenspan, the venerable former Federal Reserve chairman, speaking to the U.S. Congress in 1999, said,

"Gold still represents the ultimate form of payment in the world. Fiat money, in extremis, is accepted by nobody. Gold is always accepted."


In 2002, in a speech given before the Economic Club of New York, Mr. Greenspan also said,

“As recently as a decade ago central bankers, having witnessed more than a half-century of chronic inflation, appeared to confirm that a fiat currency was inherently subject to excess.”

He confirmed what Aristotle stated 2,500 years ago when he said,

“In effect, there is nothing inherently wrong with fiat money, provided we get perfect authority and god-like intelligence for kings.”

protect your card data

  "Every Congressman, every Senator knows precisely what causes inflation...but won't
repeal the Federal Reserve Act because it could cost him his job."
- Robert A. Heinlein

Sweden is the Saudi Arabia of feminism. - Jullian Assange

A government that robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul.
- George Bernard Shaw

People who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything.
- Joseph Stalin

Greek Tourism threatened by high prices?

Among the OECD’s 36 member-states in terms of people’s disposable income, Greece ranks 27th , lower than Portugal, Italy and Spain.

Greece remains among the most expensive countries in Europe in dozens of products and services. - Kathimerini 11/23/15

Fascism is capitalism in decay. Capitalists are no more capable of self-sacrifice than a man is capable of lifting himself up by his own bootstraps.
Vladimir Lennin

Without Monetary Reform Greece Will Never Be out of Debt

I think Growth = debt. The more people owe the easier it is to control them.

Take away cash money and own them like chip implanted breeding stock. Its for their own good!

They want to take away cash too.

In some utopian future we will all have bar coded forehead tattoos and carry electronic tracking devices that also allow us to communicate and pay monthly fees to do so.

So enough with the unsustainable, and taxed to death, so-called growth.

Which is in reality more like institutionalized debt slavery.

Greece will never be out of debt. Neither will Puerto Rico, Chicago, Detroit, Spain, Italy, France and a whole slew of other places.

Now its definitely time for conservation and reflection.

Slim down government instead of expanding it.

A One World Government may or may not be a good idea but needs to be founded on human dignity and freedom.

And not with ill defined banking and accounting principles in an industry run by criminals too big to fail.

1897 Rudolph Diesel invents world’s first diesel engine which is designed to run on clean burning vegetable oils including Hemp Oil which does not cause pollution or create carbon buildup inside engines.

 

For 30 years Hemp Oil was the fuel of choice for automobiles until international banking cartels sought to destroy Hemp so they could replace it with their toxic petrochemical fuels.